Công đoàn Việt Nam là gì? Vai trò, chức năng của Công đoàn Việt Nam

Công đoàn Việt Nam luôn đồng hành với Công nhân Việt Nam và không ngừng xây dựng giai cấp Công nhân trở nên lớn mạnh về mọi mặt, bảo vệ quyền cũng như lợi ích hợp pháp và chính đáng của người lao động.

cong-doan-viet-nam-la-gi-1
Công đoàn Việt Nam là gì? Vai trò, chức năng của Công đoàn Việt Nam

Vậy Công đoàn Việt Nam là gì? Vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Công đoàn Việt Nam ra sao? Tham khảo ngay bài viết dưới đây của quatangcongdoan.com.vn để giải đáp toàn bộ thắc mắc nhé!

Công đoàn Việt Nam là gì? Cơ cấu tổ chức của Công Đoàn Việt Nam

Theo điều 10 của Hiến pháp 2013 của nước Cộng hòa xã hội Việt Nam:

“Công đoàn Việt Nam là tổ chức chính trị – xã hội của giai cấp Công nhân và của người lao động được thành lập dựa trên cơ sở tự nguyện, đại diện cho người lao động, chăm sóc và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động…”

cong-doan-viet-nam-la-gi-11
Công đoàn Việt Nam là tổ chức xã hội – chính trị của giai cấp công nhân và người lao động

Cơ cấu tổ chức của Công Đoàn Việt Nam bao gồm hệ thống tổ chức Công đoàn và tổ chức bộ máy Công đoàn Việt Nam. 

Trong hệ thống tổ chức Công đồng có Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Công đoàn các cấp được phân phó dựa theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam. 

cong-doan-viet-nam-la-gi-12
Công đoàn Việt Nam chính là niềm tin của người lao động

Công đoàn Việt Nam là một tổ chức thống nhất và bao gồm những cấp cơ bản:

 • Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thuộc cấp trung ương.
 • Liên đoàn Lao động thuộc tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành thuộc Trung ương, Công đoàn tổng thuộc Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam.
 • Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở bao gồm Liên đoàn Lao động thuộc cấp huyện, Công đoàn thuộc ngành địa phương, Công đoàn thuộc các khu chế xuất, ông đoàn tổng Công ty, khu Công nghiệp…
 • Công đoàn cơ sở và nghiệp đoàn.

Hiện nay, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam gồm có 63 Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, 20 Công đoàn ngành trung ương, Công đoàn tổng Công ty trực thuộc.

Vị trí và vai trò của Công đoàn Việt Nam

Vị trí của Công đoàn Việt Nam

Công đoàn là thành viên trong hệ thống chính trị xã hội Việt Nam. Công đoàn Việt Nam hoạt động mạnh mẽ dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Công đoàn Việt Nam là sợi dây kết nối giữa nhân dân với Đảng Việt Nam. 

cong-doan-viet-nam-la-gi-9
Vị trí và vai trò của tổ chức Công đoàn Việt Nam

Với nhà nước: Công đoàn Việt Nam được xem là cánh tay đắc lực thể hiện sự bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau giữa giai cấp Công nhân.

Qua đó, nhà nước không ngừng tạo những điều kiện thuận lợi về mặt pháp lý và cơ sở vật chất để Công đoàn có thể phục vụ cho nhân dân.

Đối với các tổ chức chính trị và xã hội khác: Công đoàn là thành viên đóng vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chiếm giữ vai trò là hạt nhân trong khối liên minh Công, Nông, trí thức, tôn trọng, bình đẳng…

Vai trò của Công đoàn Việt Nam

1. Lĩnh vực chính trị

Công đoàn Việt Nam tham gia xây dựng, nâng cao hiệu quả của hệ thống chính trị – xã hội. Công đoàn đóng vai trò quan trọng trong việc tạo lập và tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa nhân dân và Đảng.

cong-doan-viet-nam-la-gi-8
Tổ chức Công đoàn tăng cường mối quan hệ tốt đẹp của Đảng và nhân dân

Công đoàn Việt Nam đảm bảo và phát huy quyền làm chủ của Công nhân, giúp đảm bảo thực thi pháp luật, góp phần giúp bản chất của Nhà nước thực sự trở thành Nhà nước của dân, do dân, vì dân…

2. Lĩnh vực kinh tế

Công đoàn Việt Nam góp phần xây dựng và hoàn thiện cơ chế quản lý kinh tế, xóa bỏ bao cấp, quan liêu và củng cố lại nguyên tắc tập trung dựa trên cơ sở mở rộng dân chủ.

cong-doan-viet-nam-la-gi-7
Công đoàn hỗ trợ trong việc phát triển kinh tế đất nước

Bên cạnh đó, Công đoàn còn đẩy mạnh Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phát triển và từng bước đưa kinh tế tri thức gia nhập vào đất nước, thúc đẩy quá trình hội nhập quốc tế trở nên nhanh chóng. 

3. Lĩnh vực văn hóa – tư tưởng

Công đoàn Việt Nam lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động, giáo dục giai cấp Công nhân.

cong-doan-viet-nam-la-gi-10
Các hoạt động của công đoàn giáo dục và nâng cao giai cấp công nhân, người lao động

Công đoàn không chỉ phát huy những giá trị truyền thống văn hóa mà còn tiếp thu một cách có chọn lọc những thành tựu tiên tiến của nền văn minh thế giới. Từ đó tiến đến nền văn hóa tiên tiến mang đậm bản sắc dân tộc Việt Nam.

4. Lĩnh vực xã hội

Công đoàn Việt Nam tham gia xây dựng giai cấp Công nhân vừa đông đảo về số lượng và vững mạnh về chất lượng, nâng cao trình độ giác ngộ chính trị, tính kỷ luật, văn hóa…

cong-doan-viet-nam-la-gi-1
Công đoàn Việt Nam được xem là 1 phần quan trọng trong khối đoàn kết dân tộc

Công đoàn Việt Nam là một nền tảng quan trọng của khối đại đoàn kết dân tộc, là một chỗ đứng vững chắc nhằm đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng.

Chức năng của Công đoàn Việt Nam

Chức năng của Công đoàn Việt Nam khá quan trọng. Một số chức năng cơ bản của tổ chức Công đoàn Việt Nam bao gồm: 

 • Tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế và xã hội
 • Đại diện bảo vệ các quyền cũng như lợi ích hợp pháp của người lao động
 • Tham gia kiểm  tra, thanh tra và giám sát các cơ quan nhà nước, các tổ chức, đơn vị hoặc các doanh nghiệp.
 • Công đoàn Việt Nam không ngừng tuyên truyền, vận động người lao động, giai cấp Công nhân cố gắng học tập và nâng cao trình độ học vấn, văn hóa của mình. Khuyến khích Công nhân lĩnh hội kiến thức và nâng cao trình độ, chuyên môn kỹ năng nghề nghiệp, tuân theo theo quy định của pháp luật, chung tay xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt nam xã hội.

Tổ chức công đoàn tham gia quản lý nhà nước, thúc đẩy và đảm bảo quyền lợi của người lao động

Quyền và trách nhiệm của Công đoàn Việt Nam

Quyền của Công đoàn Việt Nam là tổng hợp các quyền và nghĩa vụ của Công đoàn được pháp luật thừa nhận và được pháp luật đảm bảo thực hiện với tư cách như là một chủ thể độc lập, đại diện để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp và chính đáng của toàn tập thể lao động.

cong-doan-viet-nam-la-gi-14
Quyền và trách nhiệm của cán bộ, công nhân, nhân viên công đoàn

Quyền của Công đoàn Việt Nam bao gồm: 

 • Quyền đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của người lao động.
 • Quyền tham gia vào việc quản lý nhà nước, việc quản lý kinh tế và xã hội dựa theo Điều 11 của Luật Công đoàn năm 2012.
 • Quyền được phép trình dự án luật, pháp lệnh và kiến nghị trong việc xây dựng chính sách, pháp luật dựa theo Điều 12 Luật Công đoàn năm 2012.
 • Quyền được phép tham dự các phiên họp, cuộc họp, kỳ họp và hội nghị theo điều 12 Luật Công đoàn năm 2012.
 • Quyền tham gia vào việc tham tra, kiểm tra và giám sát những hoạt động của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp dựa theo Điều 12 Luật Công đoàn năm 2012.
cong-doan-viet-nam-la-gi-3
Mỗi công nhân, nhân viên công đoàn đều có trách nhiệm thực hiện đúng chủ trương và phát triển tổ chức

Một số trách nhiệm, nhiệm vụ của Công đoàn Việt Nam gồm:

 • Nhiệm vụ tuyên truyền và vận động, giáo dục người lao động về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp Luật của Nhà nước (theo Điều 12 thuộc Luật Công đoàn năm 2012).
 • Trách nhiệm pháp triển đoàn viên Công đoàn và Công đoàn cơ sở trong cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp.

Xem thêm: Mẫu quà tặng công đoàn ý nghĩa, độc đáo được Công đoàn Việt Nam lựa chọn

 • Bộ ấm chén gốm sứ
 • Bình hoa gốm sứ
 • Bộ giftset quà tặng công đoàn
 • Một số sản phẩm quà tặng công đoàn khác

Các mẫu quà tặng phía trên đều được cung cấp bởi đơn vị Quà tặng công đoàn – với hơn 5 năm kinh nghiệm chuyên cung cấp quà tặng công đoàn cho các cơ quan, đơn vị công đoàn cơ sở.

Hơn 100+ sản phẩm quà tặng công đoàn, hỗ trợ in logo theo yêu cầu và giao hàng tận nơi trên toàn quốc, Quà tặng công đoàn ngày càng được nhiều đơn vị tin tưởng và lựa chọn trở thành đối tác cung cấp quà tặng dài lâu.

lien-he-thong-tin-qua-tang-cong-doan-banner
Thông tin liên hệ quà tặng công đoàn

Để được hỗ trợ lựa chọn quà tặng công đoàn ý nghĩa, chất lượng và phù hợp ngân sách, LIÊN HỆ: 081.699.5799 để được nhân viên hỗ trợ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *